Brick Magazín

Online Magazín

nárok na bolestné

Nárok na bolestné po zdravotní újmě

Každý, kdo utrpěl zdravotní újmu bez svého zavinění po dopravné nehodě, pracovním úrazu, při nemoci z povolání nebo např. úraz na veřejném prostranství, má nárok na tzv. bolestné. Bolestné se též někdy nazývá nárok na náhradu za bolest nebo odškodnění bolesti.

Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví při dopravní nehodě, pracovním nebo jiném úrazu, nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví. Bodové hodnocení bolesti se provádí až v době, kdy je u poškozené osoby zcela ukončena léčba a bolest kompletně odezní. Určení bodového hodnocení musí být přiměřené povaze a rozsahu a tíži poškození, dále se vezme v potaz průběh a náročnost léčení a odstraňování následků poškození zdraví.

nárok na bolestné

Nový občanský zákoník v § 2958 stanoví, že „při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Z citace tohoto paragrafu a dále z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že smyslem náhrady za bolest je vedle samostatného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou.

Každé zdravotní újmě je přidělen určitý počet bodů dle Metodiky Nejvyššího soudu. Metodika obsahuje katalog jednotlivých diagnóz, výše 1 bodu je stanovena jako 1% z průměrné roční mzdy v ČR za rok předcházející vzniku škody. Výše jednoho bodu bolestného pro rok 2018 tak činí 295,04,-Kč.

Příklady ohodnocení bolestného v roce 2018:

Zlomenina pravé kosti pažní                                      50 bodů                               bolestné 14.752,-Kč

Zlomenina hlavice stehenní kosti                            150 bodů                            bolestné  44.256,-Kč

Popáleniny 30-40% povrchu těla, II. st.                 400 bodů                            bolestné 118.016,-Kč

 

Při mnohačetných poraněních se samozřejmě všechny body každého jednotlivého zranění sčítají a výsledný počet bodů se vynásobí hodnotou dobu v příslušném roce.

Pokud se rozhodnete řešit své nároky na bolestné prostřednictvím odborníků, můžete oslovit Spolek na ochranu práv poškozených, který vám nabídne služby bezplatné právní poradny a dále pomoc při zastupování a jednání s pojišťovnou viníka. S vaší důvěrou zajistíme nezbytné znalecké posudky a budeme se snažit o mimosoudní vyrovnání vašeho případu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *